Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:28

28Arɛm ntá yap bɛ, “Bě babhɔŋ bǎrɨŋɨ ndu ɛbhé ɛyɛsɛ ɛ́rɛ̀m bɛ mmu Israɛl abhɨkɨ bhɔ́ŋ bɛfyɛ mmʉɛt nɛ bo abhɛn bápú bo Israɛl nɛ abhɨkɨ bhɔŋ yɛ̌ chi bɛrɔŋ bɛghɔ bhɔ. Kɛ Mandɛm atɔŋ mɛ kpoŋoroŋ bɛ, nkɛ́ yɨŋɨ yɛ̌ mmu mbɔ bɛ abhɨkɨ kway bɛsí bha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index