Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:29

29Ngɔ́ nɔ́kɔ́ yɛ bo abhɛn ɔ́tó, mfá nde twɔ́ nkɛkɛ́m ɛpʉ́ítí nɛ mmu. Ghatí yɛ mɛ ntí anɛ ɔ́bhɨŋɨ mɛ́!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index