Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:3

3Ɛwak ɛ́mɔt, mbɔ nkarɛnka ɛrat nɛ ngósí, aghɔ́ kɛnɔ́ amɨ́k anti fúú. Aghɔ́ sayri ndu ángɛl Mandɛm amɔt átwɔ́ ábhɨ́ŋɨ́ yi bɛ, “Kɔnéliɔs!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index