Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:30

30Kɔnéliɔs akɛmɛ yi bɛ, “Ɛ́kʉ manywɔp anwi ɛchɔŋ ɛnɛ́ nchí amɛm ɛkɛt ɛya nchí nɨkmʉɛt. Nkúbhɛ́ mpok mbɔ anɛ, mbɔ nkarɛnka ɛ́rát nɛ ngósí, mmu abhesi mɛ bɛsí nɛ nkú anɛ are ghɔɔ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index