Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:31

31árɛm bɛ, ‘Kɔnéliɔs, Mandɛm aghok nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnɛ, nɛ aghɔ nɛkwak ɛnɛ́n ɔ́chyɛ̀ bachɛ́bhɛ́ bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index