Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:32

32Tó yɛ mmu Jopa bɛ andɔk ambɨŋɨ mmu anɛ ákà nnyɛ́n bɛ Símun Píta. Achí kɛnkɔ amɛm ɛkɛt Símun ngoko nkwɔbhɛ́nya nɛ ɛkɛt ɛyi ɛ́chí angɔkɔ manyu!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index