Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:33

33Ntó yɛ bo tɛ́mté bɛ́ mámbɨ́ŋɨ́ wɔ, nɛ ɛ́rɨ ndu ɔ́twɔ́. Bɛsɛ́ mankɛm sɛ́chí fá bɛsí Mandɛm ndu bɛghok yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Acha ágháti wɔ ɔ́ngátí bhɛsɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index