Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:34

Mɛnyɨŋ ɛbhɛn Píta aghati Kɔnéliɔs nɛ nkwɔ ywi

34Píta abho yɛ bɛrɛm bɛ, “Ngɔ sayri bɛ́ Mandɛm apú tɔŋ kɛ́rɨ́ŋámík.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index