Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:35

35Kɛ ndu yɛ̌ntɨkɨ ɛtɔk, yɛ agha anɛ áchày Mandɛm ankʉ nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bɛ́chi chak bɛsí bhi, Mandɛm ǎsɔt yi ambak mmǔ ywi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index