Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:36

36Nkáysí bɛ bǎrɨŋɨ ntó ɛnɛn yi ató nyaka ntá yɛsɛ bo Israɛl bɛ chɔŋ ankʉ bo mambak sayri nɛ yi ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu Kristo akʉ. Yi Yesu achí Acha amfǎy bo mankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index