Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:37

37Bǎrɨŋɨ ɛrɛmɛ́ ndak anɛ́ áfákárí atú Judɛ́ya ankɛm, bɛ́bho atú Gálili, mpok Jɔ̌n ánáŋ ánáŋá nyaka bɛghati bo bɛ mántɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap yi anjwiti bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index