Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:38

38Bǎrɨŋɨ ɛ̌ti Yesu mmu Násárɛt, nɛ ɛnyu Mandɛm achyɛ́ nyaka yi Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nɛ bɛtaŋ. Akɔ mbǎnkɛm ankʉ nɔkɔ bɛrɨ nɛ ambu nɔkɔ bǒ mankɛm abhɛn Satan áchyɛ̀ bhɔ ɛsɔŋɔri mbɔnyunɛ Mandɛm achi nɛ yí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index