Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:4

4Ayoŋ amɨ́k are yɨŋɨ ángɛl wu nɛ bɛcháy, abhɛp yi bɛ, “Ɛta chí yi?” Ángɛl Mandɛm akɛmɛ bɛ, “Mandɛm aghok nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnɛ, aghɔ́ nɛkwak ɛnɛ́n ɔ́chyɛ́ ntá bachɛ́bhɛ́bho nɛ abhɔŋ maŋák nɛ wɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index