Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:40

40Kɛ ɛ́gháká nɔ́kɔ́ manywɔp árát, Mandɛm akʉ yi apɛtnsɛm ndu nɛpɛ́m, atɔ́ŋ mmʉɛt kpoŋoroŋ ntá bo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index