Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:41

41Kɛ abhɨkɨ tɔ́ŋ mmʉɛt chí ntá bo mankɛm. Atɔ́ŋ mmʉɛt ntá batísiɛ́ abhɛn Mandɛm ánáŋ áyábhɛ́, nɔ́ chí bhɛsɛ́ bo sɛ́nyíɛ́ nɛ sɛ́nyú nɛ yi mpok yi ápɛ́rɛ́nsɛm ndu nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index