Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:42

42Nɛ yi aghátí bhɛsɛ bɛ́ sɛ́kɛ́rɔ bɛghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ yɔ ntá bo, nɛ bɛ́ sɛ́nkʉ bo mándɨŋɨ bɛ́ yí kɛ̌ Mandɛm ayabhɛ bɛ ambak mmu nɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́táŋ bo abhɛn bachi nɛpɛ́m nɛ abhɛn bágú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index