Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:43

43Barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ mankɛm bárɛ̀m nyaka ɛ̌ti yi bɛ, yɛ̌ agha anɛ asɨkɨ ntɨ nɛ Yesu, Mandɛm ǎfoŋori bɛbʉ́ ɛbhi ɛ̌ti yi Yesu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index