Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:44

Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ́ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl

44Ɛnɛ́ Píta abhʉɛ́t bɛ́rɛm mɛnyɨŋ ɛbhɔ, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ́ abhak nɛ bo mankɛm abhɛn bághòk Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index