Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:45

45Bǒ nkwɔ́ Yesu abhɛn bachí bo Israɛl, nɔ́ chí abhɛn báfú Jopa nɛ Píta, bábhak maknkay tontó mbɔnyunɛ bághɔ́ bɛ Mandɛm achyɛ́ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index