Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:46

46Bábhak maknkay mbɔnyunɛ bághók ndu bobhɔ́ bárɛ̀m bɛyɔŋɔ́tɔk bɛ́chák bɛ́chák ɛbhɛ́n bɔ́ bábhɨkɨ ghɔ́k, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Mandɛm ataŋ nɛ arɨ achá!” Ɛ́kʉ Píta arɛm bɛ́,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index