Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:47

47“Mandɛm achyɛ́ bǒbhɛn Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ nkúbhɛ́ mbɔnyu yí áchyɛ́ nyaka bhɛsɛ bo Israɛl. Agha ákwáy yɛ bɛ́káŋ bɛ́ bákɛ́ jwiti bhɔ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index