Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:48

48Achyɛ yɛ ɛyɔŋ bɛ́ mánjwiti bhɔ́ ndu nnyɛ́n Yesu Kristo. Bájwítí bhɔ. Bárɛm bɛ Píta anchɔkɔ nɛ bhɔ ndu mpǎy manywɔp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index