Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:7

7Ángɛl Mandɛm árɔŋɔ nɔkɔ, Kɔnéliɔs nkwɔ bakʉ̌ bɛtɨk abhi batí apay nɛ ntɛmɛ́ nɛnu amɔt anɛ achi nyaka nɛ yi mpoknkɛm ankwaka nɔkɔ yi. Ntɛmɛ́ nɛnu wu abhak mmu anɛ áchày Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index