Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 10:8

8Bátwɔ́ nɔ́kɔ́, aghati bhɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ángɛl Mandɛm árɛ́mɛ́. Ató yɛ bɔ́ ɛtɔk Jopa.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index