Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:10

10Ɛ́fákári ɛnyu ɛyɔ ndɔŋ ɛ́rát, ɛnyɨŋ ɛyɔ ɛ́pɛ́tnsɛm amfay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index