Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:11

11Nkúbhɛ́ mpok yɔ, bo batí arat bachwɔp ambǐnywɔp ɛkɛt ɛnɛ́ nchí arɛ́. Báfú Seséria nɛ ntó bɛ́ mánsɔt mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index