Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:12

12Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ aghati mɛ bɛ, ‘Faté sɛp dɔ́k nɛ bhɔ. Ɔ́kɛ́ fyɛ ntí bɛ́ bápú bo Israɛl.’ Bɔ̌mayɛsɛ abhɛn batí átándát abhɛn Jopa bákóŋo mɛ sɛ́rɔk Seséria, nɛ bɛsɛ mankɛm sɛ́chwe ɛkɛrɛ́ mmu wu Kɔnéliɔs.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index