Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:13

13Aghati bhɛsɛ́ ndu yí ághɔ́ ángɛl Mandɛm ɛkɛt ɛyi nɛ ángɛl wu ágháti yi bɛ ántó bo Jopa mámbɨŋɨ mɛ Símun Píta bɛ

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index