Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:14

14ndɔ́k ngáti yi mbok anɛ ákʉ̀ yi andɨ́ŋɨ́ ɛnyu Mandɛm akway bɛpɛmɛ yi nɛ ɛfo ɛyi ɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index