Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:15

15Nɛbho mbó bɛ́gháti bhɔ mɛnyɨŋ, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ atwɔ́ ntá yap nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu ɛ́fákári nyaka nɛ bhɛsɛ ndǔ nɛbhǒnɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index