Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:16

16Ntɨk yɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu Acha árɛ́mɛ́ nyaka bɛ, ‘Jɔ̌n ǎjwiti bo nɛ manyiɛp, kɛ chɔŋ mánjwiti bhe nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index