Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:17

17Be bábhɔŋ, ghɔ́ yɛka! Mandɛm achyɛ́ bǒbhɔ nkúbhɛ́ akap anɛ́ yi achyɛ́ nyaka bhɛsɛ mpok sɛ́nókó Yesu Kristo Acha. Nchí yɛ́ nyaka agha bɛchɛt Mandɛm mbi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index