Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:18

18Bághókó nɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Píta árɛ́mɛ́ mɛnkɛm, manyu áchók bhɔ. Báre chyɛ Mandɛm kɛnókó mandɛm nɔkɔ bɛ, “Nɔ Mandɛm achyɛ mbi ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ bɛ mankway bɛtɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhap, mambɔŋ nɛpɛ́m!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index