Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:19

Nkwɔ́ Yesu abhɛn Antiɔk

19Bɛyǎ bakoŋo Yesu báfú nyaka Yerúsalɛm ɛ̌ti ɛsɔŋɔri ɛnɛ ɛbho mpok báwáy Stífin bataka mbaŋ nɛ mbaŋ. Mbɔk bárɔk kpatɛ atú Foníshia, báchák tɛ Sáyprɔs nɛ abhɛnɛfu tɛ Ántiɔk. Bárɔŋ nɔkɔ nɔ, mangati nɔkɔ mbok Yesu ntá bo Israɛl bɔ́bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index