Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:2

2Mbɔk bo bachi nyaka ndu nkwɔ́ bakoŋo Yesu abhɛn báte bɛ bábhɔŋ bɛ́siɛ́p yɛ̌ntɨkɨ mmu mbɔ bɔ́ bo Israɛl, kɛ ankwáy bɛ́bhak mmu Mandɛm. Píta ápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nsɛm Yerúsalɛm, bǒbhɔ báré ji yí mándɛmɛ nɔkɔ bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index