Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:23

23Agháká nɔ́kɔ́ árɛ́, aghɔ́ ndu Mandɛm átɔ́ŋɔ́ bǒbhɔ bɛrɨ̌ndu ɛbhi, abhɔ́ŋ bɛyǎ maŋák, abho bɛ́fyɛ́ bhɔ́ ntɨ bɛ mámbak tɛtɛp nɛ Yesu, mánte kpirí mpoknkɛm nɛ ntɨ nɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index