Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:24

24Banábas achí nyaka ɛrɨ́tí mmu anɛ asɨkɨ ntɨ nɛ Yesu sayri. Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ abhak nɛ yí tontó. Akwak bɛyǎ bo mánoko mbok Yesu, báchɛm mmʉɛt nɛ bakoŋo bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index