Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:26

26Ághɔ́ nɔ́kɔ́ yi, asɔt yí apɛtnsɛm Antiɔk nɛ yi. Sɔ̌l nɛ yi bábhak arɛ ndǔ mmíɛ́ nɛnkɛm nɛ nkwɔ Yesu, mántɔŋ nɔkɔ bɛyǎ bo Mbok Ndɨ́ndɨ́. Chi Antiɔk kɛ bábhó nyaka bɛbhɨŋɨ bakoŋo Yesu bɛ, “Nkwɔ Kristo.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index