Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:28

28Mmu wap amɔt áká nnyɛ́n bɛ́ Ágábɔs. Ndu bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ afate arɛm bɛ chɔŋ ɛrɛmɛ nsay ɛ́nkwɛ́n ndǔ bɛtɔk mɛnkɛm ɛbhɛ́n bɛ́chí antɛn Mfɔ Rom. [Nsay yɔ akwɛ́n mpok Klaodiɔs áchí Mfɔ Rom].

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index