Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:29

29Bakoŋo Yesu abhɛn Antiɔk baghoko nɔkɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ágábɔs árɛ́mɛ́, báká ɛyɔŋ ɛ́mɔt bɛ mánchwɔp nkáp manto ndu bɛkwak batɨ̌ bakoŋo Yesu abhɛn báchi atú Judɛ́ya. Yɛ̌ntɨkɨ mmu wap abhɔ̌ŋ nyaka bɛ́chyɛ mbɔ ɛnyu amɔ yi atɔŋɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index