Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:3

3“Yí ɛkʉ ɔ́rɔ́ŋ ɔ́chwé amɛm ɛkɛt bo ɛtɔk ɛ́chák abhɛn bábhɨkɨ syɛp bhɔ kpátɛ ɔ̌nyìɛ nɛnyíɛ́ nɛ bhɔ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index