Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:4

4Píta abho yɛ bɛ́ghati bhɔ́ sayri yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákári tɛ ndǔ nɛbhǒnɛt bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index