Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:5

5“Ɛwak ɛ́mɔt ndu nchí nɨkmʉɛt awu ɛtɔk Jopa, ngɔ́ kɛnɔ́ amɨ́k antífú. Ngɔ́ ndu ɛnyɨŋ ɛ́fú amfay ɛ́sɛ̀p. Ɛbhak mbɔ ntěndɛn nɛgho ɛnɛn bákɛ́mɛ́ bati yi anwi básɛ̀bhɛ amɨk. Ɛgháká nɔ́kɔ́ kɛkwɔ́t nɛ mɛ ɛ́te.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index