Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:6

6Njɨŋɨ sayri bɛghɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi arɛ. Ngɔ́ nnya mɛnyu nɛ mɛnyu. Nnya ɛnɛ anywɔ́p nɛ nnya ɛbebe nɛ nnya ɛnɛ́ ɛ́sù mɛniɛ amɨk nɛ kɛnɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index