Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:8

8Kɛ nkɛmɛ bɛ ‘Acha wáwák! Mbɨ́kɨ́ re nyiɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́pú pɛ́pɛ́p bɛsí ɛbhɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index