Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 11:9

9Kɛ ɛyɔŋ ɛpɛt ɛrɛm ndɔŋ anɛ ájwi ɛpay bɛ, ‘Ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm akʉ bɛ ɛmbak pɛ́pɛ́p, yɛ̌ mmu ákɛ́ rɛm bɛ ɛpu pɛ́pɛ́p.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index