Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12

Hɛ́rɔd árɔk ambɨ bɛ́chyɛ bɛyǎ nɛnyok ntá bakoŋo Yesu

1Ndu mpok yɔ, Mfɔ Hɛ́rɔd abho bɛ́chyɛ nɛnyok ntá mbɔk bǒnkwɔ. 2Achyɛ ɛyɔŋ bákɛ́m Jems manɔ Jɔ̌n báwáy nɛ akparɛnja. 3Ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yí ákʉ́ ɛ́chyɛ̀ bo Israɛl maŋák, arɔk ambɨ nɛ bɛbʉ́ bhi, achyɛ ɛyɔŋ bɛ mánkɛ́m Píta nkwɔ́. Ɛyɔ ɛ́fákárí ndǔ mpok Ɛpǎ brɛt anɛ kɛbhɔŋ yís. 4Bákɛ́m nɔ́kɔ́ Píta, arɛm báfyɛ́ yi ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Bakwɔ́ batɛmɛ́ nɛnu ábhak anwi ndu bɛbhabhɛri yi mkpák nɛ mkpák. Yɛ̌ntɨkɨ nkwɔ́ wap ábhɔ́ŋ batɛmɛ́ nɛnu manwi. Hɛ́rɔd abhɔ́ŋ nkaysi bɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ɛ́mfʉ́ɛ́t, mámfɛrɛ yi mántáŋ kpoŋoroŋ bɛsí bho. 5Kɛ ɛnɛ́ batɛmɛ́ nɛnu bábhàbhɛri Píta ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, bakoŋo Yesu báré nɨkmʉɛt ntá Mandɛm nɛ batɨ yap ankɛm ɛ̌ti yi.

Ángɛl Mandɛm akʉ Píta afú ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ

6Nkúbhɛ́ bɛti ɛbhɛ́n Hɛ́rɔd árɔ́bhɛ́ nóŋ chi bɛ nywɔp nɛ́njí mámfɛ́rɛ́ Píta ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ mántáŋ yi bɛsí bho, Píta abhak bhʉrɛ nɛ́ntɨ batɛmɛ́ nɛnu bati apay, femfé nɛ ngɛm. Ngɛm amɔt abhat yi nɛ ntɛmɛ́ nɛnu amɔt ndǔ ɛbhěmʉɛt ɛ́mɔt, achák abhat yi nɛ ntɛmɛ́ nɛnu anɛfú ndǔ ɛbhěmʉɛt ɛ́chák. Batɛmɛ́ nɛnu báchák bábhak anyǔbhá mámbabhɛri nɔkɔ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. 7Ángɛl Mandɛm abhesi tɛ́mchók, bɛdiɛrɛ bɛ́kwɛ́n amɛm ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Ángɛl akɛ́m Píta ndǔ nɛnkɨ anyɨkɨsi, áŋɛ́mɛ́ yí arɛm bɛ, “Faté áyák!” Tɛ́mté wu ngɛm ɛnɛ́ ɛ́chí amɔ́ Píta ɛ́yóko ɛ́kwɛ́n amɨk. 8Ángɛl ágháti yɛ Píta bɛ, “Fíɛ́ nkú nɛ nkwɔbánya ɛyɛ.” Píta akʉ nɔ. Apɛt aghatí yi bɛ, “Bhat ndɛ́ yɛ amʉɛt, koŋó mɛ.” 9Píta abho bɛ́koŋo yi. Nɛfú anɛ báfú ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, yí kɛrɨŋɨ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ángɛl ákʉ̀ ntá yi chí ndaká tɛtɛp. Are kaysi bɛ́ ághɔ̀ nɔ chi kɛnɔ́ amɨ́k antífú. 10Báfʉɛ́t nɛbhʉɛt anɛ babhabhɛri abhɛn mbɨ nɛ nɛbhʉɛt anɛ abhɛn bákòŋo báchwɔp ndu nyǔbha anɛ́ mmu ǎfʉɛt anchwe ɛtɔk. Nnyǔbha wu ánɛ́nɛ ndu mmʉɛt ɛyi. Báfú bárɔ́k nɛfí, bákɔ baghaka ndʉ́ nkɔngɔ ɛtɔk amɔt. Píta ápɛ́rɛ́ yɨŋɨ ángɛl ánáŋ árɔ́ yi arɔŋ. 11Píta arɨŋɨ yɛ bɛ́ tɛtɛp yí afuu ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, arɛm bɛ, “Nɛ́nɛ, ndɨ́ŋɨ́ tɛtɛp bɛ́ Mandɛm ato ángɛl aywi ántwɔ́ ámfɛ́rɛ́ mɛ́ amɔ Hɛ́rɔd nɛ ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bo Israɛl batɨ bɛ́kʉ mɛ.”

12Árɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákárí ntá yi, afʉɛ́t arɔk ɛkɛrɛ́ Maria, nnɔ Jɔ̌n Mák. Bɛyǎ bo báchɛmti nyaka arɛ mánɨk nɔkɔ mmʉɛt. 13Píta abho bɛ́dɛp nɛkok ɛnɛn mbɨ. Ngɔsɔ́ŋ anɛ aka nnyɛ́n bɛ Róda áchí nyaka mmɔ̌ bɛtok anywɔ́p. Arɔk bɛrɨŋɨ mmu anɛ ádɛ̀p nɛkok. 14Aghók bɛ́ chí ɛyɔŋ Píta. Nɛ bɛyǎ maŋák, arɔ mbǐnyɔ́p kɛnɛnɛ apɛtnsɛm aghati bǒ mankɛm bɛ́, “Píta achí ambǐnywɔp téé!” 15Bárɛm bɛ, “Ɔ̌bhokori!” Kɛ arɔk chi ambɨ bɛ́gháti bhɔ bɛ́, “Chí Píta tɛtɛp.” Afɔ̌ kɛ barɛmɛ bɛ, “Chi ángɛl aywi.” 16Mpok yɔ nkɛm, Píta are dɛp nɛkok. Mánɛ́nɛ́ nɔ́kɔ́ mbǐnywɔp, bághɔ́ bɛ chi Píta tɛtɛp. 17Asá awɔ́ bɛ mánchɔ́kɔ́ kpák. Báchɔkɔ kpák kpák. Abho yɛ bɛ́gháti bhɔ ɛnyǔ Mandɛm afɛrɛ yi ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Ánáŋá nɔ́kɔ́, aghati bhɔ́ bɛ mángátí Jems nɛ bǒnkwɔ́ bachak ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákári. Arɔ yɛ bhɔ́, arɔk ɛbhak ɛchák. 18Nɛ́yí nɔ́kɔ́, ɛbyɔk ɛ́kwɛ́n ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Batɛmɛ́ nɛnu abhɛn bábhàbhɛri Píta, báré makati mámbɛbhɛ nɔkɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí nɛ yi. 19Mfɔ Hɛ́rɔd ághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ bábhɨkɨ ghɔ́ Píta, achyɛ ɛyɔŋ bɛ́ mánjáŋ yi. Báyáŋ yí kɛ bákɛ ghɔ yi. Hɛ́rɔd abhɨŋɨ batɛmɛ́ nɛnu bhɔ, ábhɛ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ bhɔ mɛnyɨŋ, achyɛ ɛyɔŋ bɛ́ mángwáy bhɔ́. Hɛ́rɔd afa atú Judɛ́ya anɛ́ yí áchí arɛ arɔk atú Seséria áchák achɔkɔ arɛ́.

Ɛnyǔ Hɛ́rɔd ágú

20Hɛ́rɔd ǎbentɨ tontó nɛ bǒ-Taya nɛ abhɛn Sídɔn. Ɛkʉ bɛtɔk ɛbhɔ bɛ́pay bɛyap nkwɔ bho. Bátó bhɔ́ mándɔ́k mángɔ́ Hɛ́rɔd. Báyámbɨ bághɔ́ chí Blastɔs, nkɛ́mfɔ anɛ Hɛ́rɔd. Aka bɛkwak bhɔ mánsókórí nɛ Mfɔ Hɛ́rɔd bɛ ɛsɔŋɔri ɛ́máy nɛ́ntɨ́ bɛtɔk Táya nɛ Sídɔn nɛ ɛyi. Báyàŋ nyaka bɛbhak ɛyɔŋ ɛ́mɔt nɛ Mfɔ Hɛ́rɔd mbɔnyunɛ nɛnyíɛ́ ɛnap nɛ́fù nyaka chi atú ɛtɔk ɛnɛ achi antɛn yi. 21Nywɔp Mfɔ Hɛ́rɔd afyɛ́ ndu bɛrɛm kɛpɨ nɛ bhɔ nɛkwáy nɔ́kɔ́, afyɛ́ ndɛn kɛfɔ yi, achɔkɔ ndu ɛnɔkɔ́ kɛfɔ arɛm kɛpɨ bɛsi bǒbhɔ. 22Bǒbhó bare bɨk bɛ, “Chi ɛyɔŋ mandɛm. Puyɛ chi ɛyɔŋ ɛnɛ nkwǎŋwaŋ!” 23Tɛ́mté wu, ángɛl Mandɛm aguɛ́p yi nɛme amʉɛt mbɔnyunɛ arɔ́ bo mánchyɛ yi kɛnókó ɛkɛn babhɔŋɔ bɛchyɛ chi ntá Mandɛm. Kɛ́nyoŋo kɛ́nyíɛ́ yi, agú.

24Kɛ, Ɛyɔŋ Mandɛm ɛ́re go ɛ́ndɔkɔ nɔkɔ chi ambɨ. 25Banábas nɛ Sɔ̌l, mánáŋá nɔ́kɔ́ bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́pɔ́kɔ́ bhɔ́ Yerúsalɛm, bápɛtnsɛm Antiɔk. Básɔ́t Jɔ̌n Mák, arɔk nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index