Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:1

Hɛ́rɔd árɔk ambɨ bɛ́chyɛ bɛyǎ nɛnyok ntá bakoŋo Yesu

1Ndu mpok yɔ, Mfɔ Hɛ́rɔd abho bɛ́chyɛ nɛnyok ntá mbɔk bǒnkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index