Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:10

10Báfʉɛ́t nɛbhʉɛt anɛ babhabhɛri abhɛn mbɨ nɛ nɛbhʉɛt anɛ abhɛn bákòŋo báchwɔp ndu nyǔbha anɛ́ mmu ǎfʉɛt anchwe ɛtɔk. Nnyǔbha wu ánɛ́nɛ ndu mmʉɛt ɛyi. Báfú bárɔ́k nɛfí, bákɔ baghaka ndʉ́ nkɔngɔ ɛtɔk amɔt. Píta ápɛ́rɛ́ yɨŋɨ ángɛl ánáŋ árɔ́ yi arɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index