Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:11

11Píta arɨŋɨ yɛ bɛ́ tɛtɛp yí afuu ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, arɛm bɛ, “Nɛ́nɛ, ndɨ́ŋɨ́ tɛtɛp bɛ́ Mandɛm ato ángɛl aywi ántwɔ́ ámfɛ́rɛ́ mɛ́ amɔ Hɛ́rɔd nɛ ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bo Israɛl batɨ bɛ́kʉ mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index